Produkty do wymiany lub zwrotu prosimy wysyłać na adres:

Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź

Wpłaty za zamówienia prosimy kierować na konto: 58 1140 2017 0000 4102 1307 6807


Regulamin sklepu wyprzedazodziezy.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady sprzedaży towarów dystrybuowanych przez firmę TEKSTYLIA I PIKSELE prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TEKSTYLIA I PIKSELE (z siedzibą w Łodzi przy pl. Komuny Paryskiej 1/1, Regon 146928507, NIP 726-25-32-641) za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę sklepu dostępną na stronie https://www.wyprzedazodziezy.pl/ (zwanego dalej Sklepem) oraz warunki i zasady korzystania z tej witryny.
 2. Sprzedawca zarejestrowany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części regulaminu sprzedawca określany jest jako TIP.
 3. Wszelką korespondencję do TIP prosimy kierować na adres: Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem tel. 697 552 661. Adres elektroniczny Sklepu do korespondencji to: bok@wyprzedazodziezy.pl Numer rachunku bankowego Sklepu: 58 1140 2017 0000 4102 1307 6807
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Każda osoba dokonująca za pośrednictwem Sklepu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zakupu prezentowanych towarów (zwana dalej Klientem) zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Z chwilą dokonywania zakupu w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Zakupu towarów w Sklepie dokonać może zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi TIP zawarła stosowne umowy.
 8. Wszystkie ceny towarów podawane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.
 9. Opisy towarów umieszczonych w Sklepie są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów.
 10. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: funkcjonowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer, Edge, Opera, Chrome, Firefox lub Safari.
 11. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu należy do priorytetów TIP. TIP dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji zawieranych drogą elektroniczną. Jednakże TIP informuje Klienta, że zawieranie transakcji drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem obejmującym w szczególności możliwość zaatakowania sytemu komputerowego przez szkodliwe oprogramowanie (tzw. wirusy, robaki internetowe itp.), możliwość bycia narażonym na próby łamania haseł (tzw. cracking, phishing) i dokonywania dalszych nieautoryzowanych operacji lub kradzieży danych osobowych. Klient ma świadomość istnienia tego zagrożenia i akceptuje ryzyko jego występowania.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Treści prezentowane w serwisie Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej konkretnego produktu, tylko zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny określone w Sklepie obowiązują tylko przy zakupie za pośrednictwem Sklepu (przez Internet).
 2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 3. Aby złożyć zamówienie w serwisie Sklepu, Klient musi wejść na stronę internetową https://www.wyprzedazodziezy.pl/ i wypełnić formularz zamówienia poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka i postępowanie zgodnie ze wskazówkami prezentowanymi na stronach Sklepu. Przez złożenie zamówienia Klient składa Sklepowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowych i aktualnych danych (w formularzu zamówienia).
 5. Oferta wiąże Klienta przez 5 dni od jej złożenia. Jeżeli TIP nie wyśle w tym terminie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia, to oferta wygasa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem TIP o przyjęciu oferty zakupu towaru, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Utrwalenie i zabezpieczenie Klientowi treści zawartej umowy odbywa się poprzez jej przechowywanie przez TIP oraz przesłanie Klientowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, treści zamówienia wraz z odnośnikiem do Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 6. W przypadku gdy Klient stwierdzi, że przesłane zamówienie zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym TIP. W takiej sytuacji Klient ma możliwość zmiany zamówienia do momentu wysłania zamówienia do Klienta. Zmiany zamówienia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@wyprzedazodziezy.pl
 7. W każdym przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia oferty przez Klienta. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi na stronie internetowej Sklepu w trakcie procesu składania zamówienia, w którym Klient dokonuje wyboru formy dostawy oraz formy płatności.
 8. Klient może zapłacić cenę:
  a. gotówką przy odbiorze (tylko kurierska przesyłka pobraniowa),
  b. za pomocą płatności elektronicznych:
  - przelewem bankowym,
  - kartą płatniczą.
 9. Potwierdzeniem umowy sprzedaży jest faktura VAT wystawiona w oparciu o dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia. Faktura VAT jest wysyłana do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres.

III. DOSTAWA

 1. Zamówione produkty, w przypadku których ustalona została płatność gotówką przy odbiorze, przesyłane są pod wskazany przez Klienta adres przesyłką pobraniową za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.
 2. Zamówienia opłacone za pomocą płatności elektronicznych są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.
 3. Dostawa produktów trwa od 1 do 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem produktów, które na stronie produktu mają podany inny czas realizacji):
  a. dla płatności gotówkowych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
  b. dla płatności elektronicznych od daty potwierdzenia płatności.
 4. Realizacja zamówień złożonych w dni od poniedziałku do piątku po godzinie 18:00, w soboty, niedziele i święta rozpocznie się następnego dnia roboczego.
 5. Informacja o kosztach dostawy znajduje się w zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚĆ na stronie Sklepu. Klient nie ponosi kosztów wysyłki w przypadku złożenia zamówienia na kwotę ponad 500 zł. Powyższe zwolnienie nie dotyczy wysyłki „za pobraniem” oraz wysyłki za granicę.
 6. Podane powyżej zasady dotyczą dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy za granicę są możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu kosztu przesyłki. Realizacja dostawy za granicę „za pobraniem” nie jest możliwa.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z punktami IV.2 oraz IV.3 poniżej.
 2. Klient konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Klient konsument nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić przez złożenie oświadczenia pisemnie, które należy przesłać na adres Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź, lub elektronicznie - na adres bok@wyprzedazodziezy.pl Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Klient konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co Klient konsument i TIP świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient konsument dokonuje zwrotu produktu do TIP na własny koszt. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres dla zwrotów: Tekstylia i Piksele – Sportowe Stroje, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 9.01, 90-057 Łódź.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez TIP usługi zdobienia zamówionych produktów. Zdobienie zamówionych produktów jest możliwe po mailowym potwierdzeniu przyjęcia przez TIP zlecenia wykonania usługi zdobienia produktów według specyfikacji Klienta konsumenta lub Klienta niebędącego konsumentem.
 5. Produkty kupione w Sklepie przez Klienta niebędącego konsumentem mogą być wymienione lub zwrócone jedynie po uprzednim mailowym uzgodnieniu warunków wymiany lub zwrotu. Odesłanie produktów do wymiany lub zwrotu odbywa się zawsze na koszt Klienta. Produkty do wymiany lub zwrotu muszą być odesłane najpóźniej do 5 dnia roboczego licząc od dnia otrzymania tych produktów przez Klienta niebędącego konsumentem. Sklep przyjmie zwrot tylko produktów odesłanych w nienaruszonym stanie i w oryginalnych opakowaniach (o ile produkty posiadały indywidualne opakowania). Sklep pobiera opłatę manipulacyjną za zwrot towarów w wysokości 25% wartości zwracanego towaru. Powyższe klauzule dotyczące Klienta niebędącego konsumentem nie naruszają uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktów.

V. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty w ofercie TIP są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. TIP ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni i powiadomi go o dalszym sposobie postępowania.
 3. Zamówiony produkt wraz z opisem reklamacji należy odesłać na adres TIP.
 4. Klient niebędący konsumentem realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych TIP podczas korzystania ze Sklepu jest TIP.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez TIP zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

VII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TIP a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TIP a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TIP.

VIII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez TIP oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu polega na udostępnieniu na stronie internetowej Sklepu jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje począwszy od 10. dnia po dniu udostępnienia nowego regulaminu, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. TIP zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w serwisie Sklepu przez okres miesiąca od dnia udostępnienia nowego regulaminu. Klientów zarejestrowanych TIP powiadomi o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu. Istnieje również możliwość nieodpłatnego ściągnięcia niniejszego Regulaminu jako pliku PDF, jego zapisania i wydrukowania. Aktualna wersja Regulaminu może również zostać dostarczona nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.